About qims

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

Announcement more

QIMS Annual Report (2022)

Greetings from Editor-in-Chief and Editorial Office of QIMS! More >>

New Impact Factor for Quantitative Imaging in Medicine and Surgery: 4.63

We are pleased to announce that Quantitative Imaging in Medicine and Surgery (QIMS) has attained its latest impact factor for the 2021 citation year: 4.63. More >>

Reviewers more

The reviewers of QIMS 2021

We appreciate and thank the reviewers of QIMS for their tremendous efforts to support and improve... More >>

The reviewers of QIMS 2020

We appreciate and thank the reviewers of QIMS for their tremendous efforts to support and improve... More >>

The reviewers of QIMS 2019

We appreciate and thank the reviewers of QIMS for their tremendous efforts to support and improve... More >>

Original Article

Age-related changes in lumbar bone mineral density measured using quantitative computed tomography in healthy female cynomolgus monkeys
Chunyuan Zeng, Bin Guo, Shaojuan Zhang, Ziqing Zhou, Qijun Cai, Lu Hou, Zhiqiang Tan, Jiefeng Gan, Jinci Mai, Ying Li, Yuefeng Li, Lu Wang, Jian Gong, Hao Xu
Clinical and CT diagnosis of 50 cases of Chlamydia psittaci pneumonia
Jing Wu, Junping Pan, Chengyu Han, Chun Liu, Jinwei Huang, Jie Yan, Kai Zhang, Yu-Chen Chen
Automatic prediction model for online diaphragm motion tracking based on optical surface monitoring by machine learning
Zhenhui Dai, Qiang He, Lin Zhu, Bailin Zhang, Huaizhi Jin, Geng Yang, Chunya Cai, Xiang Tan, Wanwei Jian, Yao Chen, Hua Zhang, Jian Wu, Xuetao Wang
Application of decision tree algorithms to predict central lymph node metastasis in well-differentiated papillary thyroid carcinoma based on multimodal ultrasound parameters: a retrospective study
Fang Wan, Wen He, Wei Zhang, Hongxia Zhang, Yukang Zhang, Yang Guang
Patterns and implications of artery remodeling based on high-resolution vessel wall imaging in symptomatic severe basilar artery stenosis
Jichang Luo, Xuesong Bai, Qiuyue Tian, Long Li, Tao Wang, Ran Xu, Haozhi Gong, Yabing Wang, Yanfei Chen, Peng Gao, Jian Chen, Bin Yang, Yan Ma, Adam A. Dmytriw, Liqun Jiao
Diagnostic and therapeutic performances of three score-based Thyroid Imaging Reporting and Data Systems after application of equal size thresholds
Cai-Feng Si, Chao Fu, Yi-Yang Cui, Jing Li, Yuan-Jing Huang, Ke-Fei Cui
A cross-calibration study using a novel dual X-ray absorptiometry system for bone mineral density measurements with the European Spine Phantom
Yaojun Jiang, Yan Wu, Yonggao Zhang, Xiaopeng Yang, Jianbo Gao
A magnetic resonance enterography index for assessing small bowel Crohn’s disease activity
Ying Zuo, Wei Huang, Juan Wei, Xing Lan
Using radiomics based on multicenter magnetic resonance images to predict isocitrate dehydrogenase mutation status of gliomas
Yan Liu, Zhiming Zheng, Zhiyuan Wang, Xusheng Qian, Zhigang Yao, Chenchen Cheng, Zhiyong Zhou, Fei Gao, Yakang Dai
Towards toxic and narcotic medication detection with rotated object detectors
Jiao Peng, Feifan Wang, Xiaochi Ma, Zichen Chen, Zhongqiang Fu, Yiying Hu, Xinghan Zhou, Lijun Wang
Cortical connectivity of cholinergic basal forebrain in Parkinson’s disease with mild cognitive impairment
Piao Zhang, Siming Rong, Chentao He, Yan Li, Xiaohong Li, Zhenzhen Chen, Kun Nie, Limin Wang, Lijuan Wang, Yuhu Zhang
Using Semantic Text Similarity calculation for question matching in a rheumatoid arthritis question-answering system
Meiting Li, Xifeng Shen, Yuanyuan Sun, Weining Zhang, Jiale Nan, Jia’an Zhu, Dongping Gao
Impact of deep learning-based image reconstruction on image quality and lesion visibility in renal computed tomography at different doses
Yifan Bie, Shuo Yang, Xingchao Li, Kun Zhao, Changlei Zhang, Hai Zhong
Dual-energy computed tomography in reducing the effective radiation dose of computed tomography urography in patients with urinary calculi
Fengying Liang, Ruming Zhou, Gang Wang, Yanqin Lan, Shaoyang Lei, Shuqian Zhang
Multicenter quantitative 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography performance harmonization: use of hottest voxels towards more robust quantification
Habibeh Vosoughi, Mehdi Momennezhad, Farshad Emami, Mohsen Hajizadeh, Arman Rahmim, Parham Geramifar
Applying multisequence MRI radiomics of the primary tumor and lymph node to predict HPV-related p16 status in patients with oropharyngeal squamous cell carcinoma
Qiao Li, Tingting Xu, Jing Gong, Shiyu Xiang, Chunying Shen, Xin Zhou, Chaosu Hu, Bin Wu, Xueguan Lu
Evaluation of left ventricular myocardial work in patients with hyperthyroidism with different heart rates with noninvasive pressure-strain loop based on two-dimensional speck tracking imaging
Qian Liu, Lixin Chen, Xiaohua Liu, Guijuan Peng, Xiaofang Zhong, Yuanyuan Sheng, Shuyu Luo, Yuxiang Huang, Jinfeng Xu, Yingying Liu
Cardiac cine with compressed sensing real-time imaging and retrospective motion correction for free-breathing assessment of left ventricular function and strain in clinical practice
Yanyu Li, Lu Lin, Jian Wang, Likun Cao, Yajing Liu, Jianing Pang, Jing An, Zhengyu Jin, Yining Wang
Quantitative assessment of zonal trabecular volumetric bone mineral density in middle-aged and elderly women using quantitative computed tomography
Xingyuan Yang, Ying Liu, Jing Liu, Lei Gao, Ping Zhang, Yan Wang, Wei Zhang
Systematic use of point of care ultrasound in neurosurgical intensive care unit: a practical approach
Bibesh Pokhrel, Amit Thapa
Exploration of the correlation between superficial cerebral veins identified using susceptibility-weighted imaging findings and cognitive differences between sexes based on deep learning: a preliminary study
Yajie Wang, Qi Xie, Jun Wu, Pengpeng Han, Zhilin Tan, Yanhui Liao, Wenjuan He, Guiqin Wang
Artificial intelligence diagnosis of intrauterine adhesion by 3D ultrasound imaging: a prospective study
Xingping Zhao, Susu Wu, Baiyun Zhang, Arvind Burjoo, Yimin Yang, Dabao Xu
Combining autoencoder with clustering analysis for anomaly detection in radiotherapy plans
Peng Huang, Hui Yan, Zhiyue Song, Yingjie Xu, Zhihui Hu, Jianrong Dai
Validation of hemodynamic stress calculation in coronary computed tomography angiography versus intravascular ultrasound
Yipu Ding, Zinuan Liu, Xi Wang, Ran Xin, Dongkai Shan, Bai He, Jing Jing, Qi Gao, Junjie Yang, Yundai Chen
11C-methionine PET/CT and conventional imaging techniques in the diagnosis of primary hyperparathyroidism
Karina Pogosian, Tatiana Karonova, Daria Ryzhkova, Liubov Yanevskaya, Uliana Tsoy, Olga Yudina, Gleb Berkovich, Anna Dalmatova, Elena Grineva
Phase-resolved dynamic wavefront imaging of cilia metachronal waves
Yusi Miao, Joseph C. Jing, Lidek Chou, Zhikai Zhu, Brian J. F. Wong, Zhongping Chen
Staging liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B using two-dimensional shear wave elastography based on histopathological findings: a prospective multicenter study
Ling Song, Lei Zhao, Jiaqi Deng, Fankun Meng, Xiaoli Wu, Qiang Lu, Hongjin Xiang, Xiang Jing, Yan Luo
Relationship between development of the condylar cortex and the changes in condyle morphology: a cone-beam computed tomography (CBCT) observational study
Ruo-Han Ma, Ji-Ling Feng, Michael M. Bornstein, Gang Li
CT features and risk factors of pulmonary cement embolism after vertebroplasty or kyphoplasty in patients with vertebral compression fracture: a retrospective cohort study
Xuebiao Sun, Mei Deng, Wenqing Xu, Haoyu Yang, Anqi Liu, Xiapei Meng, Peiyao Zhang, Haishuang Sun, Linfeng Xi, Min Liu
Prolonged imaging time in the salivagram appears unnecessary for detecting aspiration
Zhe Wen, Hongming Zhuang, Jigang Yang
The clinical significance of computed tomography texture features of renal cell carcinoma in predicting pathological T1–3 staging
Li Tian, Zhe Li, Kai Wu, Pei Dong, Hanlin Liu, Song Wu, Fangjian Zhou
A comparison of computed tomography imaging with histopathology in the sensitivity and correlation of evaluating coronary arterial calcification
Yun-Fei Liu, Yan-He Ma, Chang-Yue Wang, Xiang-Li Zhang, Ke-Ke Liang, Jing Tao, Lin Guo, Bu-Lang Gao
Renal ischemia-reperfusion injury in rabbits evaluated with quantitative susceptibility mapping: an animal study
Kai Luo, Anding Yu, Qinglin Fu, Liang Pan, Weiqiang Dou, Jinggang Zhang, Jie Chen
Revealing the correlations between brain cortical characteristics and susceptibility genes for Alzheimer disease: a cross-sectional study
Liting Han, Hanni Jiang, Xufeng Yao, Zhe Ren, Zhongsen Qu, Tonggang Yu, Shichang Luo, Tao Wu
Cervical vertebrae for early bone loss evaluation in osteoporosis mouse models
Bin Teng, Xiang-Fang Yu, Jian Li, Anjaneyulu Udduttula, Aynur Ismayil, Xinyue Huang, Junfeng Li, Pei-Yi Zhao, Goher Kerem, Jing Long, Chang Liu, Pei-Gen Ren
Establishing age-adjusted trabecular bone score curves using dual-energy X-ray absorptiometry in Chinese women and men: a cross-sectional study
Huan-Hua Wu, Biao Wu, Shao-Juan Zhang, Zi-Qing Zhou, Jing-Jie Shang, Yong Cheng, Jin-Ci Mai, Jian Gong, Hao Xu
Deep learning model for the diagnosis of breast cancers smaller than 1 cm with ultrasonography: integration of ultrasonography and clinical factors
Jae Hwan Bong, Tae Hee Kim, Seongkyun Jeong
The diagnostic performance of AccuFFRangio for evaluating coronary artery stenosis under different computational conditions
Wei Wang, Yumeng Hu, Peng Xiang, Xiaosheng Sheng, Xiaochang Leng, Xinyi Yang, Liang Dong, Changling Li, Yong Sun, Jun Jiang, Jianping Xiang, Xianhe Lin
Does preoperative screening with computed tomography of the chest decrease risk of stroke in patients undergoing coronary artery bypass grafting
Turki B. Albacker, Abdulaziz M. Alhothali, Majid Alhomeidan, Amr A. Arafat, Khaled D. Algarni, Ahmed Eldemerdash, Bakir Bakir
Comparison of single-postlabeling delay and seven-delay three-dimensional pseudo-continuous arterial spin labeling in the assessment of intracranial atherosclerotic disease
Hongwei Yu, Yiping Ouyang, Yibo Feng, Shilong Sun, Linwei Zhang, Zunjing Liu, Hong Tian, Sheng Xie
Image quality evaluation of diffusion-weighted imaging in bladder cancer: a comparison between integrated slice-specific dynamic shimming and single-shot echo-planar imaging
Yiqian Wang, Shaobin Chen, Wei Zhang, Weixiong Xiao, Jiawei Su, Ruochen Zhang, Yongbao Wei, Min Luo
High-efficiency 3D black-blood thoracic aorta imaging with patch-based low-rank tensor reconstruction
Caiyun Shi, Yuanyuan Liu, Guanxu Cheng, Yulong Qi, Haifeng Wang, Xin Liu, Dong Liang, Yanjie Zhu
Diagnostic value of dynamic 18F-FDG PET/CT imaging in non-small cell lung cancer and FDG hypermetabolic lymph nodes
Yishan Sun, Liming Xiao, Yanmei Wang, Changping Liu, Li Cao, Wei Zhai, Bo Wang, Shupeng Yu, Jun Xin
Use of biexponential and stretched exponential models of intravoxel incoherent motion and dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging to assess the proliferation of endometrial carcinoma
Gaiyun Zhang, Ruifang Yan, Wangyi Liu, Xingxing Jin, Xuejia Wang, Hongxia Wang, Zhong Li, Jie Shang, Kaiyu Wang, Jinxia Guo, Dongming Han
Association of epicardial adipose tissue volume with increased risk of hemodynamically significant coronary artery disease
Wenji Yu, Yongjun Chen, Feifei Zhang, Bao Liu, Jianfeng Wang, Xiaoliang Shao, Xiaoyu Yang, Yunmei Shi, Yuetao Wang
Quantification of epicardial fat volume using low-dose cardiac scan in patients with low calcium score
Jianhua Liang, Yongkai Lin, Liwei Deng, Jieyao Wu, Chunyang Yang, Congcong Lin, Yuanzhang Li
Percutaneous transhepatic intraluminal forceps biopsy for patients with biliary stricture after endoscopic retrograde approach failure: a retrospective study
Yiming Liu, Xueliang Zhou, Lingjian Kong, Xinwei Han, Dechao Jiao
Automatic deep learning method for detection and classification of breast lesions in dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging
Weibo Gao, Jixin Chen, Bin Zhang, Xiaocheng Wei, Jinman Zhong, Xiaohui Li, Xiaowei He, Fengjun Zhao, Xin Chen
Ultrasound-based prediction of preoperative core biopsy categories in solid breast tumor using machine learning
Ting Liang, Junhui Shen, Jiexin Wang, Weilin Liao, Zhi Zhang, Juanjuan Liu, Zhanwu Feng, Shufang Pei, Kebing Liu
The role of the angiography-derived index of microcirculatory resistance in the prognosis of patients with dilated cardiomyopathy
Menghuan Li, Hu Su, Zhi Zuo, Zhiyong Zhang, Mengna Li, Fen Su, Wenming Yao, Yuan He, Xiangqing Kong, Hui Wang
Radiofrequency catheter ablation for improving myocardial work in patients with ventricular pre-excitation
Shaoxin Zheng, Yuping Zheng, Chang Fang, Shuanglun Xie, Boshui Huang, Kexin Wen, Dengfeng Geng, Shuxian Zhou
Artificial intelligence with a deep learning network for the quantification and distinction of functional adrenal tumors based on contrast-enhanced CT images
Parehe Alimu, Chen Fang, Yingnan Han, Jun Dai, Chunmei Xie, Jiyong Wang, Yongxin Mao, Yunmeng Chen, Lu Yao, Chuanfeng Lv, Danfeng Xu, Guotong Xie, Fukang Sun
Value of susceptibility-weighted imaging in differentiating benign from malignant portal vein thrombosis
Chengling Huang, Xixi Xiao, Man Guo, Xianling Hu, Chen Liu, Jian Wang, Huarong Zhang, Xiaoming Li, Ping Cai
Unenhanced magnetic resonance imaging of papillary thyroid carcinoma with emphasis on diffusion kurtosis imaging
Qiying Tang, Xinyou Liu, Qiuli Jiang, Liuhong Zhu, Jinhui Zhang, Pu-Yeh Wu, Ying Jiang, Jianjun Zhou

Letter to the Editor

Coexistence of parathyroid adenoma, autonomous functioning thyroid nodule, and papillary thyroid carcinoma: a case description
Chenghui Lu, Na Han, Shasha Hu, Bin Liu, Renming Tang, Xufu Wang
Multimodality imaging findings of splenic littoral cell angioma: a case description and analysis of literature
Qing-Yu Zeng, Jia Liao, Yue Song, Dan-Qing Zhang, Hong Li, Jing Wang
Imaging evaluation following transarterial radioembolization with yttrium-90 microspheres downstaging hepatocellular carcinoma: the first case in China
Xiaoming Li, Xuantong Yue, Lin Zhang, Chen Liu, Jian Wang, Hui Zhang, Ping Cai
Leadless pacemaker implantation and azygos continuation in the inferior vena cava: a case description
Xinhong Wang, Xinfa Ding, Mengxi Xu, Cong Chen, Linlin Ma, Rui Wang, Rongliang Chen, Haipeng Liu
Ewing’s sarcoma/primitive neuroectodermal tumor (ES/PNET) of the bladder in an adolescent: a case description
Jingyi Tan, Jie Liang, Ligong Lu
A case of localized abdominal aortic dissection secondary to retroperitoneal fibrosis cured only with glucocorticoids and immunosuppressive agents
Chao Zhang, Yong Liu, Ning Ma
Primary pulmonary melanoma with brain metastasis: a case description and literature analysis
Daxin Huang, Wenxi Gou, Siyuan Zhang, Yunjiu Gou, Xinchun Dong
Around the time of a hip fracture, older East Asian female patients tend to measure lower densitometric femoral neck and total hip T-scores than older Caucasian female patients: a literature analysis
Yì Xiáng J. Wáng

Review Article

Diagnostic imaging of benign and malignant neck masses in children—a pictorial review
Ruth Elizabeth Brown, Srikrishna Harave
Identifying osteoporotic vertebral endplate and cortex fractures
Yì Xiáng J. Wáng, Fernando Ruiz Santiago, Min Deng, Marcello H. Nogueira-Barbosa
MR imaging of the traumatic triangular fibrocartilaginous complex tear
Alex W. H. Ng, James F. Griffith, Cindy S. Y. Fung, Ryan K. L. Lee, Cina S. L. Tong, Clara W. Y. Wong, Wing Lim Tse, Pak Cheong Ho
Imaging of sacroiliitis: Current status, limitations and pitfalls
Carita Tsoi, James Francis Griffith, Ryan Ka Lok Lee, Priscilla Ching Han Wong, Lai Shan Tam
Identifying osteoporotic vertebral fracture
James F. Griffith
The imaging of osteomyelitis
Yu Jin Lee, Sufi Sadigh, Kshitij Mankad, Nikhil Kapse, Gajan Rajeswaran
Diagnostic imaging features of necrotizing enterocolitis: a narrative review
Francesco Esposito, Rosanna Mamone, Marco Di Serafino, Carmela Mercogliano, Valerio Vitale, Gianfranco Vallone, Patrizia Oresta
CT and MRI of adrenal gland pathologies
Fuqin Wang, Junwei Liu, Ruoxi Zhang, Yonghua Bai, Cailin Li, Bangguo Li, Heng Liu, Tijiang Zhang

Original Articles

Incidental detection of sinus mucosal abnormalities on CT and MRI imaging of the head
Mohammad Nazri, Shaik Ismail Bux, Tengku Feisal Tengku-Kamalden, Kwan-Hoong Ng, Zhonghua Sun

Review Articles

Common and unusual CT and MRI manifestations of pancreatic adenocarcinoma: a pictorial review
Min-Jie Yang, Su Li, Yong-Guang Liu, Na Jiao, Jing-Shan Gong

Original Article

Investigation of multichannel phased array performance for fetal MR imaging on 1.5T clinical MR system
Ye Li, Yong Pang, Daniel Vigneron, Orit Glenn, Duan Xu, Xiaoliang Zhang
Fast microbubble dwell-time based ultrasonic molecular imaging approach for quantification and monitoring of angiogenesis in cancer
Marybeth A. Pysz, Ismayil Guracar, Lu Tian, Jürgen K. Willmann
Quadrature transmit array design using single-feed circularly polarized patch antenna for parallel transmission in MR imaging
Yong Pang, Baiying Yu, Daniel B. Vigneron, Xiaoliang Zhang
In vivo evaluation of optic nerve aging in adult rhesus monkey by diffusion tensor imaging
Yumei Yan, Longchuan Li, Todd M. Preuss, Xiaoping Hu, James G. Herndon, Xiaodong Zhang
Design and numerical evaluation of a volume coil array for parallel MR imaging at ultrahigh fields
Yong Pang, Ernest W.H. Wong, Baiying Yu, Xiaoliang Zhang
Accelerated MRI with CIRcular Cartesian UnderSampling (CIRCUS): a variable density Cartesian sampling strategy for compressed sensing and parallel imaging
Jing Liu, David Saloner
Error decomposition for parallel imaging reconstruction using modulation-domain representation of undersampled data
Yu Li
Sparse parallel transmission on randomly perturbed spiral k-space trajectory
Yong Pang, Xiaohua Jiang, Xiaoliang Zhang
A fast multiparameter MRI approach for acute stroke assessment on a 3T clinical scanner: preliminary results in a non-human primate model with transient ischemic occlusion
Xiaodong Zhang, Frank Tong, Chun-Xia Li, Yumei Yan, Govind Nair, Tsukasa Nagaoka, Yoji Tanaka, Stuart Zola, Leonard Howell
Fast, free-breathing, in vivo fetal imaging using time-resolved 3D MRI technique: preliminary results
Jing Liu, Orit A. Glenn, Duan Xu
Enhancement of the low resolution image quality using randomly sampled data for multi-slice MR imaging
Yong Pang, Baiying Yu, Xiaoliang Zhang
Rapid slice excitation without B0 gradients using large array coils
Ke Feng, Steven M. Wright
Lessons learned from imaging mouse ovarian tumors: the route of probe injection makes a difference
Myung Shin Han, Ching-Hsuan Tung
A polarization-sensitive light field imager for multi-channel angular spectroscopy of light scattering in biological tissues
Rongwen Lu, Qiuxiang Zhang, Yanan Zhi, Xincheng Yao
Imaging endocervical mucus anatomy and dynamics in macaque female reproductive track using optical coherence tomography
Siyu Chen, Ji Yi, Biqin Dong, Cheng Sun, Patrick F. Kiser, Thomas J. Hope, Hao F. Zhang
Tripling the detection view of high-frequency linear-array-based photoacoustic computed tomography by using two planar acoustic reflectors
Guo Li, Jun Xia, Kun Wang, Konstantin Maslov, Mark A. Anastasio, Lihong V. Wang
In vivo imaging rhodopsin distribution in the photoreceptors with nano-second pulsed scanning laser ophthalmoscopy
Tan Liu, Xiaojing Liu, Rong Wen, Byron L. Lam, Shuliang Jiao
Real-time automated thickness measurement of the in vivo human tympanic membrane using optical coherence tomography
Zita Hubler, Nathan D. Shemonski, Ryan L. Shelton, Guillermo L. Monroy, Ryan M. Nolan, Stephen A. Boppart
Assessment of oxygen saturation in retinal vessels of normal subjects and diabetic patients with and without retinopathy using Flow Oximetry System
Mohamed A. Ibrahim, Rachel E. Annam, Yasir J. Sepah, Long Luu, Millena G. Bittencourt, Hyun S. Jang, Paul Lemaillet, Beatriz Munoz, Donald D. Duncan, Sheila West, Quan Dong Nguyen, Jessica C. Ramella-Roman
Cranial window implantation on mouse cortex to study microvascular change induced by cocaine
Kicheon Park, Jiang You, Congwu Du, Yingtian Pan
High-resolution harmonic motion imaging (HR-HMI) for tissue biomechanical property characterization
Teng Ma, Xuejun Qian, Chi Tat Chiu, Mingyue Yu, Hayong Jung, Yao-Sheng Tung, K. Kirk Shung, Qifa Zhou
Algorithms for improved 3-D reconstruction of live mammalian embryo vasculature from optical coherence tomography data
Prathamesh M. Kulkarni, Nicolas Rey-Villamizar, Amine Merouane, Narendran Sudheendran, Shang Wang, Monica Garcia, Irina V. Larina, Badrinath Roysam, Kirill V. Larin
Lung nodule segmentation in chest computed tomography using a novel background estimation method
Pablo G. Cavalcanti, Shahram Shirani, Jacob Scharcanski, Crystal Fong, Jane Meng, Jane Castelli, David Koff
Differentiating inflamed and normal lungs by the apparent reaction rate constants of lactate dehydrogenase probed by hyperpolarized 13C labeled pyruvate
He N. Xu, Stephen Kadlececk, Hoora Shaghaghi, Huaqing Zhao, Harilla Profka, Mehrdad Pourfathi, Rahim Rizi, Lin Z. Li
Optic nerve head perfusion in normal eyes and eyes with glaucoma using optical coherence tomography-based microangiography
Chieh-Li Chen, Karine D. Bojikian, Divakar Gupta, Joanne C. Wen, Qinqin Zhang, Chen Xin, Rei Kono, Raghu C. Mudumbai, Murray A. Johnstone, Philip P. Chen, Ruikang K. Wang
Automated registration and enhanced processing of clinical optical coherence tomography angiography
Acner Camino, Miao Zhang, Changlei Dongye, Alex D. Pechauer, Thomas S. Hwang, Steven T. Bailey, Brandon Lujan, David J. Wilson, David Huang, Yali Jia
Principal component analysis-T voxel based relaxometry of the articular cartilage: a comparison of biochemical patterns in osteoarthritis and anterior cruciate ligament subjects
Valentina Pedoia, Colin Russell, Allison Randolph, Xiaojuan Li, Sharmila Majumdar, AF-ACL Consortium
Topographical and depth-dependent glycosaminoglycan concentration in canine medial tibial cartilage 3 weeks after anterior cruciate ligament transection surgery—a microscopic imaging study
Daniel Mittelstaedt, David Kahn, Yang Xia
Bone marrow edema-like lesions (BMELs) are associated with higher T and T2 values of cartilage in anterior cruciate ligament (ACL)-reconstructed knees: a longitudinal study
Jingshan Gong, Valentina Pedoia, Luca Facchetti, Thomas M. Link, Xiaojuan Li
A quantitative framework for the analysis of multimodal optical microscopy images
Andrew J. Bower, Benjamin Chidester, Joanne Li, Youbo Zhao, Marina Marjanovic, Eric J. Chaney, Minh N. Do, Stephen A. Boppart
Quantification of liver iron concentration using the apparent susceptibility of hepatic vessels
Saifeng Liu, Chaoyue Wang, Xiaoqi Zhang, Panli Zuo, Jiani Hu, E. Mark Haacke, Hongyan Ni
Radiological signs associated with pulmonary multi-drug resistant tuberculosis: an analysis of published evidences
Yì Xiáng J. Wáng, Myung Jin Chung, Aliaksandr Skrahin, Alex Rosenthal, Andrei Gabrielian, Michael Tartakovsky
T-based fibril-reinforced poroviscoelastic constitutive relation of human articular cartilage using inverse finite element technology
Chao Wan, Liang Ge, Richard B. Souza, Simon Y. Tang, Tamara Alliston, Zhixiu Hao, Xiaojuan Li
Label-free molecular profiling for identification of biomarkers in carcinogenesis using multimodal multiphoton imaging
Yuan Liu, Haohua Tu, Sixian You, Eric J. Chaney, Marina Marjanovic, Stephen A. Boppart
A portable three-dimensional photoacoustic tomography system for imaging of chronic foot ulcers
Yuehang Wang, Ye Zhan, Linda M. Harris, Sikandar Khan, Jun Xia
Designing visible-light optical coherence tomography towards clinics
Xiao Shu, Lisa Beckmann, Yuanbo Wang, Ian Rubinoff, Katie Lucy, Hiroshi Ishikawa, Gadi Wollstein, Amani A. Fawzi, Joel S. Schuman, Roman V. Kuranov, Hao F. Zhang
Simultaneous dual-plane, real-time magnetic resonance imaging of oral cavity movements in advanced trombone players
Peter W. Iltis, Matthias Heyne, Jens Frahm, Dirk Voit, Arun Joseph, Lian Atlas
Cortical bone vessel identification and quantification on contrast-enhanced MR images
Po-Hung Wu, Matthew Gibbons, Sarah C. Foreman, Julio Carballido-Gamio, Misung Han, Roland Krug, Jing Liu, Thomas M. Link, Galateia J. Kazakia
Low dose cone-beam computed tomography reconstruction via hybrid prior contour based total variation regularization (hybrid-PCTV)
Yingxuan Chen, Fang-Fang Yin, Yawei Zhang, You Zhang, Lei Ren
Assessing colitis ex vivo using optical coherence elastography in a murine model
Achuth Nair, Chih Hao Liu, Manmohan Singh, Susobhan Das, Triet Le, Yong Du, Sanam Soomro, Salavat Aglyamov, Chandra Mohan, Kirill V. Larin
Machine-learning based classification of glioblastoma using delta-radiomic features derived from dynamic susceptibility contrast enhanced magnetic resonance images
Jiwoong Jeong, Liya Wang, Bing Ji, Yang Lei, Arif Ali, Tian Liu, Walter J. Curran, Hui Mao, Xiaofeng Yang
CT and CEST MRI bimodal imaging of the intratumoral distribution of iodinated liposomes
Zelong Chen, Yuguo Li, Raag Airan, Zheng Han, Jiadi Xu, Kannie W. Y. Chan, Yikai Xu, Jeff W. M. Bulte, Peter C. M. van Zijl, Michael T. McMahon, Shibin Zhou, Guanshu Liu
Probability-based 3D k-space sorting for motion robust 4D-MRI
Duohua Sun, Xiao Liang, Fangfang Yin, Jing Cai
Comparison of three undersampling approaches in computed tomography reconstruction
Chenyang Shen, Yifei Lou, Liyuan Chen, Tieyong Zeng, Michael K. Ng, Lei Zhu, Xun Jia
A robust deformable image registration enhancement method based on radial basis function
Xiao Liang, Fang-Fang Yin, Chunhao Wang, Jing Cai
Enhancing liver tumor localization accuracy by prior-knowledge-guided motion modeling and a biomechanical model
You Zhang, Michael R. Folkert, Xiaokun Huang, Lei Ren, Jeffrey Meyer, Joubin Nasehi Tehrani, Robert Reynolds, Jing Wang
Evaluation of cortical bone perfusion using dynamic contrast enhanced ultrashort echo time imaging: a feasibility study
Lidi Wan, Mei Wu, Vipul Sheth, Hongda Shao, Hyungseok Jang, Graeme Bydder, Jiang Du
In vivo quantification of proton exchange rate in healthy human brains with omega plot
Mehran Shaghaghi, Weiwei Chen, Alessandro Scotti, Haiqi Ye, Yan Zhang, Wenzhen Zhu, Kejia Cai
In vivo assessment of extracellular pH of joint tissues using acidoCEST-UTE MRI
Rachel A. High, Yang Ji, Ya-Jun Ma, Qingbo Tang, Mark E. Murphy, Jiang Du, Eric Y. Chang
Handheld swept-source optical coherence tomography with angiography in awake premature neonates
Yasman Moshiri, Alex T. Legocki, Kanheng Zhou, Michelle T. Cabrera, Kasra A. Rezaei, Kristina Tarczy-Hornoch, Ruikang K. Wang
MR image reconstruction using deep learning: evaluation of network structure and loss functions
Vahid Ghodrati, Jiaxin Shao, Mark Bydder, Ziwu Zhou, Wotao Yin, Kim-Lien Nguyen, Yingli Yang, Peng Hu
Preliminary evaluation of dynamic glucose enhanced MRI of the human placenta during glucose tolerance test
Jie Luo, Esra Abaci Turk, Borjan Gagoski, Natalie Copeland, Iris Y. Zhou, Vanessa Young, Carolina Bibbo, Julian N. Robinson, Chloe Zera, William H. Barth Jr, Drucilla J. Roberts, Phillip Zhe Sun, P. Ellen Grant
Repeatability and reproducibility of prospective motion- and shim corrected 2D glycoCEST MRI
Gizeaddis Lamesgin Simegn, Ali Alhamud, Andre J. W. van der Kouwe, Ernesta Meintjes, Frances Robertson
Trabecular bone microstructure is impaired in the proximal femur of human immunodeficiency virus-infected men with normal bone mineral density
Galateia J. Kazakia, Julio Carballido-Gamio, Andrew Lai, Lorenzo Nardo, Luca Facchetti, Courtney Pasco, Chiyuan A. Zhang, Misung Han, Amanda Hutton Parrott, Phyllis Tien, Roland Krug
Optical coherence tomography angiography monitors human cutaneous wound healing over time
Anthony J. Deegan, Wendy Wang, Shaojie Men, Yuandong Li, Shaozhen Song, Jingjiang Xu, Ruikang K. Wang
Accurate estimation of choriocapillaris flow deficits beyond normal intercapillary spacing with swept source OCT angiography
Qinqin Zhang, Yingying Shi, Hao Zhou, Giovanni Gregori, Zhongdi Chu, Fang Zheng, Elie H. Motulsky, Luis de Sisternes, Mary Durbin, Philip J. Rosenfeld, Ruikang K. Wang
Ultra-wide optical coherence tomography angiography in diabetic retinopathy
Qinqin Zhang, Kasra A Rezaei, Steven S. Saraf, Zhongdi Chu, Fupeng Wang, Ruikang K. Wang
Discrimination and conversion prediction of mild cognitive impairment using convolutional neural networks
Congling Wu, Shengwen Guo, Yanjia Hong, Benheng Xiao, Yupeng Wu, Qin Zhang, The Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Quantifying choriocapillaris flow deficits using global and localized thresholding methods: a correlation study
Zhongdi Chu, Qinqin Zhang, Hao Zhou, Yingying Shi, Fang Zheng, Giovanni Gregori, Philip J. Rosenfeld, Ruikang K. Wang
Design of catheter radio frequency coils using coaxial transmission line resonators for interventional neurovascular MR imaging
Xiaoliang Zhang, Alastair Martin, Caroline Jordan, Prasheel Lillaney, Aaron Losey, Yong Pang, Jeffrey Hu, Mark Wilson, Daniel Cooke, Steven W. Hetts
Prospective cardiac motion self-gating
Fei Han, Stanislas Rapacchi, Peng Hu
Sensitivity enhancement of traveling wave MRI using free local resonators: an experimental demonstration
Xiaoliang Zhang
Image interpolation improves the zonal analysis of cartilage T2 relaxation in MRI
Farid Badar, Yang Xia
Exploration of highly accelerated magnetic resonance elastography using high-density array coils
John C. Bosshard, Naresh Yallapragada, Mary P. McDougall, Steven M. Wright
Estimating extraction fraction and blood flow by combining firstpass myocardial perfusion and T1 mapping results
Devavrat Likhite, Promporn Suksaranjit, Ganesh Adluru, Brent Wilson, Edward DiBella
Robust principal component analysis in optical micro-angiography
Nhan Le, Shaozhen Song, Qinqin Zhang, Ruikang K. Wang
Highly efficient eigen decomposition based statistical optical microangiography
Qinqin Zhang, Jingang Wang, Ruikang K. Wang
The use of isodose levels to interpret radiation induced lung injury: a quantitative analysis of computed tomography changes
Miriam A. Knoll, Mary Salvatore, Ren Dih Sheu, Abraham D. Knoll, Sarah L. Kerns, Yeh-Chi Lo, Kenneth E. Rosenzweig
T2 relaxation time is related to liver fibrosis severity
Alexander R. Guimaraes, Luiz Siqueira, Ritika Uppal, Jamu Alford, Bryan C. Fuchs, Suguru Yamada, Kenneth Tanabe, Raymond T. Chung, Gregory Lauwers, Michael L. Chew, Giles W. Boland, Duhyant V. Sahani, Mark Vangel, Peter F. Hahn, Peter Caravan
Prenatal and early postnatal lead exposure in mice: neuroimaging findings
Diana M. Lindquist, Travis Beckwith, Kim M. Cecil, Francisco Javier Sánchez-Martín, Julio Landero-Figueroa, Alvaro Puga
Decoupling and matching network for monopole antenna arrays in ultrahigh field MRI
Xinqiang Yan, Xiaoliang Zhang
Automatic multi-parametric quantification of the proximal femur with quantitative computed tomography
Julio Carballido-Gamio, Serena Bonaretti, Isra Saeed, Roy Harnish, Robert Recker, Andrew J. Burghardt, Joyce H. Keyak, Tamara Harris, Sundeep Khosla, Thomas F. Lang
Quantitative radiology: automated measurement of polyp volume in computed tomography colonography using Hessian matrix-based shape extraction and volume growing
Mark L. Epstein, Piotr R. Obara, Yisong Chen, Junchi Liu, Amin Zarshenas, Nazanin Makkinejad, Abraham H. Dachman, Kenji Suzuki

Review Article

Towards fast and accurate temperature mapping with proton resonance frequency-based MR thermometry
Jing Yuan, Chang-Sheng Mei, Lawrence P. Panych, Nathan J. McDannold, Bruno Madore
Ultrasound for molecular imaging and therapy in cancer
Osamu F. Kaneko, Jürgen K. Willmann
Theranostic magnetic resonance imaging of type 1 diabetes and pancreatic islet transplantation
Ping Wang, Anna Moore
A review of computer-aided diagnosis in thoracic and colonic imaging
Kenji Suzuki
Design considerations for targeted optical contrast agents
Jeong Heon Lee, Gwangli Park, Gloria H. Hong, Jungmun Choi, Hak Soo Choi
Utility of magnetic resonance spectroscopic imaging for human epilepsy
Jullie W. Pan, Ruben I. Kuzniecky
Ultrashort time to echo magnetic resonance techniques for the musculoskeletal system
Palanan Siriwanarangsun, Sheronda Statum, Reni Biswas, Won C. Bae, Christine B. Chung
Quantitative magnetic resonance imaging of the lumbar intervertebral discs
Dosik Hwang, Sewon Kim, Nirusha A. Abeydeera, Sheronda Statum, Koichi Masuda, Christine B. Chung, Palanan Siriwanarangsun, Won C. Bae
Potential of PET-MRI for imaging of non-oncologic musculoskeletal disease
Feliks Kogan, Audrey P. Fan, Garry E. Gold
Functional endoscopy techniques for tracking stem cell fate
Yusi Miao, Zhongping Chen, Shengwen Calvin Li
Revealing the morphology and function of the cochlea and middle ear with optical coherence tomography
George W. S. Burwood, Anders Fridberger, Ruikang K. Wang, Alfred L. Nuttall
Imaging the aged brain: pertinence and methods
Hannah Humayun, Junjie Yao
Optical coherence tomography imaging of cardiac substrates
Christine P. Hendon, Theresa H. Lye, Xinwen Yao, Yu Gan, Charles C. Marboe
Assessing tissue metabolism by phosphorous-31 magnetic resonance spectroscopy and imaging: a methodology review
Yuchi Liu, Yuning Gu, Xin Yu
What does diffusion tensor imaging (DTI) tell us about cognitive networks in temporal lobe epilepsy?
Kelly M. Leyden, N. Erkut Kucukboyaci, Olivia K. Puckett, Davis Lee, Richard Q. Loi, Brianna Paul, Carrie R. McDonald
State-of-the-art in retinal optical coherence tomography image analysis
Ahmadreza Baghaie, Zeyun Yu, Roshan M. D’Souza

Case Report

Pigmented villonodular synovitis mimics metastases on fluorine 18 fluorodeoxyglucose position emission tomography-computed tomography
Comfort O. Elumogo, James N. Kochenderfer, A. Cahid Civelek, David A. Bluemke

Technical Note

Mitigating transmit B1 inhomogeneity in the liver at 7T using multispoke parallel transmit RF pulse design
Xiaoping Wu, Sebastian Schmitter, Edward J. Auerbach, Kâmil Uğurbil, Pierre-François Van de Moortele

Brief Report

Two public chest X-ray datasets for computer-aided screening of pulmonary diseases
Stefan Jaeger, Sema Candemir, Sameer Antani, Yì-Xiáng J. Wáng, Pu-Xuan Lu, George Thoma
Whole body MRI of the non-human primate using a clinical 3T scanner: initial experiences
Chun-Xia Li, Xiaodong Zhang
Optical coherence tomography based microangiography findings in hydroxychloroquine toxicity
Jason Kam, Qinqin Zhang, Jason Lin, Jin Liu, Ruikang K. Wang, Kasra Rezaei

Review Articles

Automatic screening for tuberculosis in chest radiographs: a survey
Stefan Jaeger, Alexandros Karargyris, Sema Candemir, Jenifer Siegelman, Les Folio, Sameer Antani, George Thoma, Clement J. McDonald

Below are the latest Quantitative Imaging in Medicine and Surgery articles published online ahead of print publication.