Vol 8, No 4 (May 2018): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

Quantification of sarcomatoid differentiation in renal cell carcinoma on magnetic resonance imaging
Daniel Jeong, Natarajan Raghunand, Diego Hernando, Michael Poch, Katherine Jeong, Brendan Eck, Jasreman Dhillon
The compression of L5 nerve root, single or double sites?— radiographic graded signs, intra-operative detect technique and clinical outcomes
Ai-Min Wu, Kai Zhang, Xun-Lin Li, Xiao-Fei Cheng, Tang-Jun Zhou, Lin Du, Chen Chen, Hai- Jun Tian, Xiao-Jiang Sun, Chang-Qing Zhao, Yan Michael Li, Jie Zhao
Aortic remodelling after thoracic endovascular aortic repair for acute and subacute type B aortic dissection
Yi Zhou, Wei-Cheng Wang, Xiao-Ming Zhang, Cui Yang, Jing Zheng, Lin Yang, Ling Dong, Xiao Hu, Tao Zhu, Ya-Li Wang, Yan Yang
Hemodynamic analysis of carotid artery after endarterectomy: a preliminary and quantitative imaging study based on computational fluid dynamics and magnetic resonance angiography
Yuanyuan Dai, Peng Lv, Ashkan Javadzadegan, Xiao Tang, Yi Qian, Jiang Lin
Radiomic analysis using contrast-enhanced CT: predict treatment response to pulsed low dose rate radiotherapy in gastric carcinoma with abdominal cavity metastasis
Zhen Hou, Yang Yang, Shuangshuang Li, Jing Yan, Wei Ren, Juan Liu, Kangxin Wang, Baorui Liu, Suiren Wan

Review Article

Recent advances in nanoparticle carriers for photodynamic therapy
Gawon Yi, Suk Ho Hong, Jihwan Son, Jihye Yoo, Changhee Park, Yongdoo Choi, Heebeom Koo