Vol 2, No 3 (September 2012): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Case Report

Rosette-forming glioneuronal tumor in the pineal gland and the third ventricle: a case with radiological and clinical implications
Junqing Xu, Yong Yang, Ying Liu, Mengqi Wei, Jing Ren, Yingjuan Chang, Yi Huan, Hong Yin, Yan Xue