Publish Ahead of Print

Original Article

Improved repeatability of subsolid nodule measurement in low-dose lung screening with monoenergetic images: a phantom study
Jihang Kim, Kyung Hee Lee, Junghoon Kim, Yoon Joo Shin, Kyung Won Lee
The application value of ultra-short echo time MRI in the quantification of liver iron overload in a rat model
Qiaoling Wu, Xiuwei Fu, Zhizheng Zhuo, Mingfeng Zhao, Hongyan Ni
Circumferential strain rate to detect lipopolysaccharide-induced cardiac dysfunction: a speckle tracking echocardiography study
Ming Chu, Lijun Qian, Menglin Zhu, Jing Yao, Di Xu, Minglong Chen
Photoacoustic imaging for the evaluation of early tumor response to antivascular treatment
Jun Yang, Guang Zhang, Qinqing Li, Chengde Liao, Lin Huang, Tengfei Ke, Huabei Jiang, Dan Han
Effects of radiation dose levels and spectral iterative reconstruction levels on the accuracy of iodine quantification and virtual monochromatic CT numbers in dual-layer spectral detector CT: an iodine phantom study
Xiaomei Lu, Zaiming Lu, Jiandong Yin, Yuying Gao, Xingbiao Chen, Qiyong Guo
IMAge/enGINE: a freely available software for rapid computation of high-dimensional quantification
Ming Yang, Yaping Yan, He Wang
Association between oncogenic RAS mutation and radiologic-pathologic findings in patients with primary rectal cancer
Sung Jae Jo, Seung Ho Kim
Predicting peritumoral Glisson’s sheath invasion of intrahepatic cholangiocarcinoma with preoperative CT imaging
Yingfan Mao, Yong Zhu, Yudong Qiu, Weiwei Kong, Liang Mao, Qun Zhou, Jun Chen, Jian He
Increased serum malondialdehyde levels are associated with grey matter volume loss in patients with non-alcoholic cirrhosis
Wei Zheng, Wen-Wei Zhu, Zhi-Chao Feng, Qi Liang, Peng-Fei Rong, Li-Feng Li, Yun-Jie Liao, Wei Wang
The influence of CT and dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) bone density on quantitative [18F] sodium fluoride PET
Inderbir S. Jassel, Musib Siddique, Michelle L. Frost, Amelia E. B. Moore, Tanuj Puri, Glen M. Blake
Quantitative features can predict further growth of persistent pure ground-glass nodule
Zhe Shi, Jiajun Deng, Yunlang She, Lei Zhang, Yijiu Ren, Weiyan Sun, Hang Su, Chenyang Dai, Gening Jiang, Xiwen Sun, Dong Xie, Chang Chen
Shear wave elastography evaluation of the median and tibial nerve in diabetic peripheral neuropathy
Ying He, Xi Xiang, Bi-Hui Zhu, Li Qiu

Review Article

Imaging of sacroiliitis: Current status, limitations and pitfalls
Carita Tsoi, James Francis Griffith, Ryan Ka Lok Lee, Priscilla Ching Han Wong, Lai Shan Tam