Wide field-of-view volumetric imaging by a mesoscopic scanning oblique plane microscopy with switchable objective lenses

Wenjun Shao, Kivilcim Kilic, Wenqing Yin, Gregory Wirak, Xiaodan Qin, Hui Feng, David Boas, Christopher V. Gabel, Ji Yi