Quantitative assessment of inter-individual variability in fMRI-based human brain atlas

He Wang, Jinping Sun, Dong Cui, Xin Wang, Jingna Jin, Ying Li, Zhipeng Liu, Tao Yin