Neuroimaging manifestations of epidermal nevus syndrome

Andrea De Vito, Ajay Taranath, Hisham Dahmoush, Shankar Srinivar Ganapathy, Sniya Sudhakar, Kshitij Mankad