18F-FDG PET-based radiomics model for predicting occult lymph node metastasis in clinical N0 solid lung adenocarcinoma

Lili Wang, Tiancheng Li, Junjie Hong, Mingyue Zhang, Mingli Ouyang, Xiangwu Zheng, Kun Tang