Diagnostic interchangeability of deep convolutional neural networks reconstructed knee MR images: preliminary experience

Naveen Subhas, Hongyu Li, Mingrui Yang, Carl S. Winalski, Joshua Polster, Nancy Obuchowski, Kenji Mamoto, Ruiying Liu, Chaoyi Zhang, Peizhou Huang, Sunil Kumar Gaire, Dong Liang, Bowen Shen, Xiaojuan Li, Leslie Ying