Development and assessment of an individualized nomogram to predict colorectal cancer liver metastases

Mingyang Li, Xueyan Li, Yu Guo, Zheng Miao, Xiaoming Liu, Shuxu Guo, Huimao Zhang