Development and assessment of an individualized nomogram to predict colorectal cancer liver metastases

Mingyang Li, Xueyan Li, Yu Guo, Zheng Miao, Xiaoming Liu, Shuxu Guo, Huimao Zhang

Article Options

Download Citation