Cinematic rendering for ischiofemoral impingement syndrome caused by osteochondroma: a case description

Jian Liu, Xinge Cheng, Chong Tian, Rongpin Wang, Jiaxiang Chen, Xiaoyong Zhang, Xianchun Zeng