Long-term prognostic value of the serial changes of CT-derived fractional flow reserve and perivascular fat attenuation index

Xu Dai, Yang Hou, Chunxiang Tang, Zhigang Lu, Chengxing Shen, Longjiang Zhang, Jiayin Zhang