The synthesis of high-energy CT images from low-energy CT images using an improved cycle generative adversarial network

Haojie Zhou, Xinfeng Liu, Haiyan Wang, Qihang Chen, Rongpin Wang, Zhi-Feng Pang, Yong Zhang, Zhanli Hu