Quantification of brown adipose tissue in vivo using synthetic magnetic resonance imaging: an experimental study with mice model

Mengjuan Huo, Junzhao Ye, Zhi Dong, Huasong Cai, Meng Wang, Guoping Yin, Long Qian, Zi-Ping Li, Bihui Zhong, Shi-Ting Feng