Application value of myocardial work technology by non-invasive echocardiography in evaluating left ventricular function in patients with chronic heart failure

Yanan Li, Qiang Zheng, Cunying Cui, Yuanyuan Liu, Yanbin Hu, Danqing Huang, Ying Wang, Jun Liu, Lin Liu