Accuracy of quantitative vessel analysis in endovascular treatment for femoropopliteal lesions

Shinsuke Mori, Keisuke Hirano, Mitsuyoshi Takahara, Shigemitsu Shirai, Kenji Makino, Yohsuke Honda, Masakazu Tsutsumi, Norihiro Kobayashi, Masahiro Yamawaki, Yoshiaki Ito