Original Article


Quantitative multilayered assessment of skin lightening by photoacoustic microscopy

Zhiyang Wang, Fei Yang, Zhongwen Cheng, Wuyu Zhang, Kedi Xiong, Tianding Shen, Sihua Yang

Download Citation