Prior image-guided cone-beam computed tomography augmentation from under-sampled projections using a convolutional neural network

Zhuoran Jiang, Zeyu Zhang, Yushi Chang, Yun Ge, Fang-Fang Yin, Lei Ren