Quantitative analysis of late iodine enhancement using dual-layer spectral detector computed tomography: comparison with magnetic resonance imaging

Peijun Liu, Lu Lin, Cheng Xu, Yechen Han, Xue Lin, Yang Hou, Xiaomei Lu, Mani Vembar, Zhengyu Jin, Yining Wang