Two-stage multitask U-Net construction for pulmonary nodule segmentation and malignancy risk prediction

Yangfan Ni, Zhe Xie, Dezhong Zheng, Yuanyuan Yang, Weidong Wang