Concomitant functional impairment and reorganization in the linkage between the cerebellum and default mode network in patients with type 2 diabetes mellitus

Lingling Deng, Huasheng Liu, Huanghui Liu, Jun Liu, Wen Liu, Yan Liu, Youming Zhang, Pengfei Rong, Qi Liang, Wei Wang