Differentiation of histopathological growth patterns of colorectal liver metastases by MRI features

Wen-Hui Li, Shuai Wang, Yi Liu, Xin-Fang Wang, Yong-Feng Wang, Rui-Mei Chai