MRI classification using semantic random forest with auto-context model

Yang Lei, Tonghe Wang, Xue Dong, Sibo Tian, Yingzi Liu, Hui Mao, Walter J. Curran, Hui-Kuo Shu, Tian Liu, Xiaofeng Yang