Aberrant cerebral perfusion pattern in amnestic mild cognitive impairment and Parkinson’s disease with mild cognitive impairment: a comparative arterial spin labeling study

Song’an Shang, Jingtao Wu, Yu-Chen Chen, Hongri Chen, Hongying Zhang, Weiqiang Dou, Peng Wang, Xin Cao, Xindao Yin