A new nomogram for predicting the malignant diagnosis of Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) ultrasonography category 4A lesions in women with dense breast tissue in the diagnostic setting

Yaping Yang, Yue Hu, Shiyu Shen, Xiaofang Jiang, Ran Gu, Hongli Wang, Fengtao Liu, Jingsi Mei, Jing Liang, Haixia Jia, Qiang Liu, Chang Gong