Relationship between illness duration, corpus callosum changes, and sustained attention dysfunction in major depressive disorder

Wenming Zhao, Daomin Zhu, Yu Zhang, Cun Zhang, Biao Zhang, Ying Yang, Jiajia Zhu, Yongqiang Yu