The feasibility of non-contrast-enhanced zero echo time magnetic resonance angiography for characterization of intracranial atherosclerotic disease

Chao Zhang, Weiqiang Dou, Ke Yu, Yun Ji, Wenliang Wang, Muhammad Umair Sami, Yong Shen, Kai Xu