Dysplastic cerebellar gangliocytoma: a description of two cases

Xincui Wan, Hongjuan Chu, Wangsheng Chen, Fei Wang