Texture analysis based on quantitative magnetic resonance imaging to assess kidney function: a preliminary study

Gumuyang Zhang, Yan Liu, Hao Sun, Lili Xu, Jianqing Sun, Jing An, Hailong Zhou, Yanhan Liu, Limeng Chen, Zhengyu Jin