Prediction of neoadjuvant chemotherapy response in high-grade osteosarcoma: added value of non-tumorous bone radiomics using CT images

Lei Xu, Pengfei Yang, Kun Hu, Yan Wu, Meng Xu-Welliver, Yidong Wan, Chen Luo, Jing Wang, Jinhua Wang, Jiale Qin, Yi Rong, Tianye Niu