Application of magnetic resonance fingerprinting to differentiate grade I transitional and fibrous meningiomas from meningothelial meningiomas

Rui Zhang, Yu Shen, Yan Bai, Xianchang Zhang, Wei Wei, Ruijuan Lin, Qin Feng, Mengke Wang, Menghuan Zhang, Mathias Nittka, Gregor Koerzdoerfer, Meiyun Wang