Iron deposits in the red nucleus at long-term follow-up after hypertrophic olivary degeneration

Yangyingqiu Liu, Bingbing Gao, Yanwei Miao, Xiang Dong