Customization of stent design for treating malignant airway stenosis with the aid of three-dimensional printing

Qungang Shan, Wei Huang, Mingyi Shang, Ziyin Wang, Ning Xia, Qingsheng Xue, Zhiyuan Wu, Xiaoyi Ding, Aiwu Mao, Zhongmin Wang