Original Article


Automatic segmentation of the female pelvic floor muscles on MRI for pelvic floor function assessment

Xiaoqin Zhang, Yongjia Xiang, Jie Yao, Xin Hu, Yangyun Wang, Liping Liu, Yan Wang, Yi Wu

Download Citation