Original Article


Preoperative CT-guided localization of pulmonary nodules with low-dose radiation

Yanhe Ma, Shizhao Cheng, Jianhui Li, Wei Yuan, Zhenchun Song, Hong Zhang

Download Citation