Original Article


Gray matter alterations in tremor-dominant Parkinson’s disease after MRgFUS thalamotomy are correlated with tremor improvement: a pilot study

Xiaoyu Wang, Song Wang, Jiaji Lin, Dong Zhang, Haoxuan Lu, Yongqin Xiong, Linlin Deng, Dekang Zhang, Xiangbing Bian, Jiayou Zhou, Longsheng Pan, Xin Lou

Download Citation