Original Article


Cerebral collateral circulation as an independent predictor for in-stent restenosis after carotid artery stenting

Luji Liu, Xudong Su, Lihong Zhang, Zhongzhong Li, Kailin Bu, Si Yuan, Qisong Wang, Ye Wang, Ndoumou Justin Aime, Zengpin Liu, Cunhe Zhou, Jianghua Yu, Guojun Tan, Li Guo, Xiaoyun Liu

Download Citation