Original Article


Validation of hemodynamic stress calculation in coronary computed tomography angiography versus intravascular ultrasound

Yipu Ding, Zinuan Liu, Xi Wang, Ran Xin, Dongkai Shan, Bai He, Jing Jing, Qi Gao, Junjie Yang, Yundai Chen

Download Citation