Original Article


A cross-calibration study using a novel dual X-ray absorptiometry system for bone mineral density measurements with the European Spine Phantom

Yaojun Jiang, Yan Wu, Yonggao Zhang, Xiaopeng Yang, Jianbo Gao

Download Citation