Original Article


Changes and influencing factors of liver volume after transjugular intrahepatic portosystemic shunt: a retrospective cohort study

Yaowei Bai, Jiacheng Liu, Jianbo Zhao, Jinqiang Ma, Yingliang Wang, Chaoyang Wang, Shuguang Ju, Chen Zhou, Chongtu Yang, Songjiang Huang, Tongqiang Li, Yang Chen, Wei Yao, Bin Xiong

Download Citation