Original Article


L-distance ratio: a new distance ratio-based evaluation method for the diagnosis of cirrhosis using enhanced computed tomography

Huifen Ye, Qiushi Wang, Haitao Huang, Ke Zhao, Pinxiong Li, Zaiyi Liu, Guangyi Wang, Changhong Liang

Download Citation