Letter to the Editor


A rare giant cardiac lymphangioma in adults

Wenjing Zhao, Peiqing Ma, Nan Zhang, Jiayi Liu, Dongting Liu, Zhonghua Sun, Lei Xu, Zhaoying Wen, Yu Li

Download Citation