Original Article


New 3D phase-unwrapping method based on voxel clustering and local polynomial modeling: application to quantitative susceptibility mapping

Junying Cheng, Qian Zheng, Man Xu, Zhongbiao Xu, Li Zhu, Liang Liu, Shaoqiang Han, Wufan Chen, Yanqiu Feng, Jingliang Cheng

Download Citation