Original Article


Comparative study of ultrasound-guided microwave ablation and traditional surgery in the treatment of plasma cell mastitis: a multicenter study

Ying Zhou, Zhi-Feng Xu, Wei Xing, Yuan Liu, Zhao Xu, Guo-Liang Tan, Shu-Rong Wang, Dong Xu

Download Citation