Original Article


Chemical exchange saturation transfer (CEST) magnetic resonance imaging (MRI) quantification of transient ischemia using a combination method of 5-pool Lorentzian fitting and inverse Z-spectrum analysis

Lihong Zhang, Chongxin Xu, Zhen Li, Junding Sun, Xiaoli Wang, Beibei Hou, Yingcheng Zhao

Download Citation