Original Article


Quantitative chest CT assessment of pulmonary alveolar proteinosis with deep learning: a real-world longitudinal study

Shenyun Shi, Ruyi Zou, Lulu Chen, Shangwen Yang, Kaifeng Xu, Xiaoyan Xin, Yonglong Xiao

Download Citation