Publish Ahead of Print

Original Article

High-resolution and high-speed 3D tracking of microrobots using a fluorescent light field microscope
Jiahang Lv, Yao Hu, Hongyu Zhao, Min Ye, Ning Ding, Jingshan Zhong, Xiaopu Wang
Ultrasound-assisted carbon nanoparticle labeling of neoadjuvant chemotherapy for breast-conserving surgery in breast cancer
Nan Lin, Wangwu Liu, Mingwei Wang, Weikang Zhou, Shiyao Zheng, Jin Yang, Yongchao Fang, Weihang Wu, Weijin Yang, Yanyan Jiang, Yu Wang
Functional-structural large-scale brain networks are correlated with neurocognitive impairment in acute mild traumatic brain injury
Yin Liu, Fengfang Li, Song’an Shang, Peng Wang, Xindao Yin, Vijaya Prakash Krishnan Muthaiah, Liyan Lu, Yu-Chen Chen
The risk of immediate pneumothorax after CT-guided lung needle biopsy: pleural tail sign as a novel factor
Bo Peng, Zhenglong Deng, Yuxi Wang, Shuhao Xu, Dong Luo, Zedong Du, Le Liu, Ying Hu, Yi Ren
Automatic prediction model for online diaphragm motion tracking based on optical surface monitoring by machine learning
Zhenhui Dai, Qiang He, Lin Zhu, Bailin Zhang, Huaizhi Jin, Geng Yang, Chunya Cai, Xiang Tan, Wanwei Jian, Yao Chen, Hua Zhang, Jian Wu, Xuetao Wang
Automated measurement of leg length discrepancy from infancy to adolescence based on cascaded LLDNet and comprehensive assessment
Qiang Zheng, Bin Liu, Xiangrong Tong, Jungang Liu, Jian Wang, Lin Zhang
The impact of motion induced artifacts in the evaluation of HR- pQCT scans of the scaphoid bone: an assessment of inter- and intraobserver variability and quantitative parameters
Stefan Benedikt, Lukas Horling, Kerstin Stock, Gerald Degenhart, Johannes Pallua, Gernot Schmidle, Rohit Arora
A radiomics model based on aortic computed tomography angiography: the impact on predicting the prognosis of patients with aortic intramural hematoma (IMH)
Yan Ding, Chen Zhang, Wenhui Wu, Junzhou Pu, Xinghan Zhao, Hongbo Zhang, Lei Zhao, Paul Schoenhagen, Siyun Liu, Xiaohai Ma
Unenhanced magnetic resonance imaging of papillary thyroid carcinoma with emphasis on diffusion kurtosis imaging
Qiying Tang, Xinyou Liu, Qiuli Jiang, Liuhong Zhu, Jinhui Zhang, Pu-Yeh Wu, Ying Jiang, Jianjun Zhou
The value of using a deep learning image reconstruction algorithm of thinner slice thickness to balance the image noise and spatial resolution in low-dose abdominal CT
Huan Wang, Xinyu Li, Tianze Wang, Jianying Li, Tianze Sun, Lihong Chen, Yannan Cheng, Xiaoqian Jia, Xinyi Niu, Jianxin Guo
Value of susceptibility-weighted imaging in differentiating benign from malignant portal vein thrombosis
Chengling Huang, Xixi Xiao, Man Guo, Xianling Hu, Chen Liu, Jian Wang, Huarong Zhang, Xiaoming Li, Ping Cai
Dual-energy computed tomography in reducing the effective radiation dose of computed tomography urography in patients with urinary calculi
Fengying Liang, Ruming Zhou, Gang Wang, Yanqin Lan, Shaoyang Lei, Shuqian Zhang
An integrated nomogram combined semantic-radiomic features to predict invasive pulmonary adenocarcinomas in subjects with persistent subsolid nodules
Fu-Zong Wu, Yun-Ju Wu, En-Kuei Tang
Comparative study of ultrasound-guided microwave ablation and traditional surgery in the treatment of plasma cell mastitis: a multicenter study
Ying Zhou, Zhi-Feng Xu, Wei Xing, Yuan Liu, Zhao Xu, Guo-Liang Tan, Shu-Rong Wang, Dong Xu
Group theoretic particle swarm optimization for multi-level threshold lung cancer image segmentation
Kun Lan, Jianqiang Zhou, Xiaoliang Jiang, Jun Wang, Shigao Huang, Jie Yang, Qun Song, Rui Tang, Xueyuan Gong, Kexing Liu, Yaoyang Wu, Tengyue Li
Deep learning attention-guided radiomics for COVID-19 chest radiograph classification
Dongrong Yang, Ge Ren, Ruiyan Ni, Yu-Hua Huang, Ngo Fung Daniel Lam, Hongfei Sun, Shiu Bun Nelson Wan, Man Fung Esther Wong, King Kwong Chan, Hoi Ching Hailey Tsang, Lu Xu, Tak Chiu Wu, Feng-Ming (Spring) Kong, Yi Xiang J. Wang, Jing Qin, Lawrence Wing Chi Chan, Michael Ying, Jing Cai
Role of the Global Limb Anatomic Staging System in predicting outcomes of chronic limb-threatening ischemia in patients treated by drug-coated balloons
Bihui Zhang, Ziping Yao, Guochen Niu, Ziguang Yan, Yinghua Zou, Xiaoqiang Tong, Xiaoxi Yu, Bo Ma, Bao Liu, Zhidong Ye, Min Yang
Osteoporotic-like vertebral fracture with less than 20% height loss is associated with increased further vertebral fracture risk in older women: the MrOS and MsOS (Hong Kong) year-18 follow-up radiograph results
Yi Xiang J. Wáng, Zhi-Hui Lu, Jason C. S. Leung, Ze-Yu Fang, Timothy C. Y. Kwok
Chemical exchange saturation transfer (CEST) magnetic resonance imaging (MRI) quantification of transient ischemia using a combination method of 5-pool Lorentzian fitting and inverse Z-spectrum analysis
Lihong Zhang, Chongxin Xu, Zhen Li, Junding Sun, Xiaoli Wang, Beibei Hou, Yingcheng Zhao