Original Article


Automatic prediction model for online diaphragm motion tracking based on optical surface monitoring by machine learning

Zhenhui Dai, Qiang He, Lin Zhu, Bailin Zhang, Huaizhi Jin, Geng Yang, Chunya Cai, Xiang Tan, Wanwei Jian, Yao Chen, Hua Zhang, Jian Wu, Xuetao Wang

Download Citation