Assessment of right ventricular function using cardiovascular magnetic resonance in patients with type 2 diabetes mellitus

Yongning Shang, Yulin Zhang, Weiling Leng, Xiaotian Lei, Liu Chen, Xiaoyue Zhou, Ziwen Liang, Jian Wang