The value of contrast-enhanced ultrasound enhancement patterns for the diagnosis of sentinel lymph node status in breast cancer: systematic review and meta-analysis

Zihan Niu, Mengsu Xiao, Li Ma, Jing Qin, Wenbo Li, Jing Zhang, Qingli Zhu, Yuxin Jiang